Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DANHEN.COM

z 19.12.2014 obowiązujący od 25.12.2014. 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.danhen.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.danhen.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DanHen Danuta Pigła a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.) 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.danhen.com, http://www.m.danhen.com oraz http://danhen.iai-shop.com/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.danhen.com, www.danhen.iai-shop.com oraz www.m.danhen.com prowadzony jest przez Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DanHen Danuta Pigła, ul. Korczaka 2, 62-052 Kororniki, REGON 630196580, NIP 783-001-23-78, wpisany do CEIDG ("DanHen")

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:  

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DanHen zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.danhen.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić zarówno bez rejestracji, jak i po rejestracji Klienta.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na podstronie Sklepu.

3.3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia. Informacje na temat zgody podane są podczas procesu rejestracji oraz złożenia Zamówienia.

3.4. DanHen może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DanHen.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DanHen,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.danhen.com, http://www.m.danhen.com lub http://danhen.iai-shop.com/, dokonać wyboru towaru oraz jego rozmiaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam i płacę– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DanHen Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "DanHen - Potwierdzenie otrzymania zamówienia [numer Zamówienia]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD POLSKA . Koszty dostawy wynoszą 15 zł brutto przy wybraniu opcji przelewu oraz 20 zł brutto przy wybraniu opcji płatności przy odbiorze. Koszty dostawy do paczkomatu InPost wynoszą 14 zł brutto. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia od wartości 250 zł brutto, koszt dostawy pokrywa sprzedawca (DanHen).

5.3. Termin przygotowania paczki do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Zamówienie. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 6 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, nigdy dłużej niż 30 dni.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.danhen.com, http://www.m.danhen.com i http://www.danhen.iai-shop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego:

081020 4027 0000 1402 1241 8515

Bank: PKO BP

Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DanHen Danuta Pigła

ul. Korczaka 2

62-052 Komorniki

b) płatnością za pośrednictwem platformy PRZELEWY24 w tym płatność odroczona PayPo przy zakupach od 40zł do 1000zł,

c) płatnością za pobraniem w momencie odbioru zamówienia, realizowaną przez firmę kurierską DPD.

d) kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

6.3. Na uiszczenie ceny przez Klienta DanHen czeka do 5 dni, za wyjątkiem uiszczenia ceny zgodnie z punktem 6.2.c Regulaminu.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego DanHen Danuta Pigła o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny:

DanHen - Sklep Internetowy 

ul. Korczaka 2

62-052 Komorniki k. Poznania,

Lub oświadczenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@danhen.com).

7.3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny do pobrania i wydruku - tutaj), ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku uzupełnienia formularza drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w odpowiedzi na przesłane oświadczenie.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, wynoszącego 14 dni.

7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, DanHen zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.6. Zwrotu płatności dokonuje się tą samą drogą, która została wykorzystana w procesie zakupów lub na konto bankowe wskazane przez klienta na formularzu zwrotu, jeśli jest inne niż uzyte wcześniej.

7.7. W związku ze zwrotem Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowanie i wysyłka).

7.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Zwrotu płatności dokonuje się nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. DanHen może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

7.10. Towary Klient musi odesłać na adres:

DanHen – sklep internetowy

Ul. Korczaka 2

62-052 Komorniki

7.11. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym wygenerowano zwrot lub poinformowano sklep o chęci zwrotu.

7.12. Proces postępowania przy zwrocie towarów został dokładnie opisany na specjalnej podstronie Wymiana i zwrot.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. DanHen jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

DanHen - Sklep Internetowy 

ul. Korczaka 2

62-052 Komorniki

8.3. Wraz z reklamowanym towarem, należy załączyć opis reklamacji. W opisie reklamacji należy zawrzeć: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; datę i okoliczności wystąpienia wady oraz swoje roszczenia. W celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji należy dołączyć do reklamowanego towaru wypełniony formularz.

8.4. DanHen zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. DanHen podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DanHen o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

DanHen - Sklep Internetowy

ul. Korczaka 2

62-052 Komorniki,

lub mailowo pod adres sklep@danhen.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DanHen zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DanHen a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DanHen a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DanHen. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego, klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

ZOBACZ TEKST STAREGO REGULAMINU DO ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH 7.05.2014-24.12.2014

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel